Máy IMT PO PAN

  • Máy tạo Oxy NMATEC PAN

    IMT PO PAN

    Máy tạo oxy NMATEC với công nghệ PAN (Power As Needed) là một trong những máy phát điện tiết kiệm năng lượng nhất trên toàn thế giới để sản xuất oxy tại chỗ. Thông qua quy trình INMATEC PAN cải tiến, tiềm năng của công nghệ PSA được sử dụng một cách tối ưu.

.